Vad är nästa expansionsfas för Savelend?

De topp 15 största marknaderna för alternativa lån i Europa, exklusive Storbritannien 2018. Vilka är potentiela marknader för Savelend?

Savelend är Sveriges äldsta men kanske inte mest kända P2P-plattform för lån. Efter att ha grundats i Gävle 2013 håller bolaget numera till på Östermalm i Stockholm. Nyligen tog Savelend in tio miljoner kronor via en nyemission för att finansiera den fortsatta tillväxten. Man har haft tidigare finansieringsrundor men en stor del av bolagets expansion har varit organisk. Tidigare i år grundades dotterbolaget Credstep PL, genom vilket Savelend bedriver verksamhet på den Polska marknaden. Varför just Polen och vad händer härnäst?

Polen, det första steget i internationaliseringen

Enligt bolagets grundare och VD, Ludwig Pettersson, var satsningen i Polen det första steget i bolagets internationalisering. Efter Sverige och Polen planeras expansion på andra marknader, kanske redan i år. Ett strategiskt förvärv gjordes ju också för några veckor sedan i och med köpet av Billecta.

Men varför just Polen? Till att börja med har Savelend sedan tidigare ett utvecklingskontor i Gdynia. Att man valde just Polen för att utveckla plattformen har bland annat att göra med den konkurrenskraftiga lönenivån och att det finns en god tillgång på IT-konsulter och annan arbetskraft där, som ofta kommer direkt från universiteten.

Enligt Ludwig Pettersson låg Polen bra till när bolaget började expandera. Genom att man redan hade ett utvecklingsteam på plats blev steget in på lånemarknaden kortare. Dessutom är bankväsendet stort och bra i Polen. Man valde att enbart satsa på företagssidan genom varumärket Credstep då marknaden för konsumentkrediter är mer osäker i Polen.

Credstep logotype

Det var ingen slump att man sökte sig vidare på en marknad där man redan hade personal på plats. Savelend hade nämligen tittat på vilka misstag Trustbuddy (som sedermera har gått i konkurs) gjorde och ett av dem var att man inte hade landsdedikerade chefer. Därför har Savelend satt det som ett krav att man ska rekrytera på plats när man expanderar.

En annan aspekt som talade för Polen var ränteläget. I Europa råder ett överlag tufft ränteklimat ur långivarnas perspektiv. I Polen var emellertid marknadsräntorna högre jämfört med till exempel den stora grannmarknaden Tyskland. En utmaning med P2P-lån är att man inte bara behöver ta kunder från storbankerna, man måste även väcka investerarnas intresse. Därför är ränteläget viktigt.

Kandidater för vidare expansion för Savelend

Med detta i bakhuvudet kan vi identifiera minst tre viktiga aspekter för Savelend när de tittar på nya marknader:

    1. En tillräckligt stor marknad
    2. En räntenivå som är attraktiv för investerarna
    3. Möjlighet att sätta upp ett lokalt team – tillgång på arbetskraft

Det finns givetvis fler aspekter än så, men låt oss spekulera lite kring hur utvecklingen kan komma att bli. Vi ska börja med att titta på de största marknaderna i Europa för P2P-lån. Vi har hittat data från statista.com om marknaden för alternativa lån i Europa för 2018. Alternativa lån är de lån som inte involverar de traditionella bankerna. P2P (både gentemot privatpersoner och företag) står för en stor del av dessa.

De topp 15 största marknaderna för alternativa lån i Europa, exklusive Storbritannien 2018. Vilka är potentiela marknader för Savelend?
De topp 15 största marknaderna för alternativa lån i Europa, exklusive Storbritannien 2018. Vilka är potentiela marknader för Savelend?

De gröna staplarna i diagrammet ovan avser den totala marknadsstorleken. De grå staplarna visar hur stor andel som handlar om utlåning till företag. Den absolut största marknaden för alternativa lån i Europa är Storbritannien med ett värde på drygt 8 miljarder USD. Vi har plockat bort Storbritannien ur diagrammet ovan då dess marknadsstorlek gjorde det svårt att jämföra de övriga marknaderna.

Jämförelse av marknaderna

Vi ser att den svenska marknaden är betydande, även om den inte riktigt kan jämföras med Tyskland, Frankrike och Italien. Vi jämför här den totala marknadsstorleken men om vi istället skulle jämföra länderna på per capitanivå skulle vi se att den svenska marknaden är större än till exempel Tysklands. Den polska marknaden är inte jättestor, men större än de i övrigt välutvecklade marknaderna i Norge och Österrike. I Norge är det fortfarande så kallade forbrukslån som gäller. Forbrukslån motsvarar de svenska privatlånen och är ett lån utan säkerhetskrav. Kan Norge i egenskap ett rikt grannland med starka ekonomiska band till Sverige ligga näst på tur?

Troligtvis inte. Inte om vi tittar på marknadsstorleken i alla fall. I Sveriges närområde ligger både Finland och Danmark bättre till än Norge på denna punkt. Finland har cirka fyra gånger så stor marknad för P2P lån för konsumenter som Sverige. Om man som i Polen väljer att fokusera på företagslån är den danska marknaden i dagsläget större än både Finlands och Norges respektive marknad.

Det bör tilläggas att befintlig marknadsstorlek för P2P-lån inte behöver vara avgörande eftersom det är ett relativt nytt fenomen överallt. Marknadsandelar kan ju även tas direkt från storbankerna. Det är emellertid rimligt att anta att en liten befintlig marknad tyder på att de redan etablerade aktörerna haft det svårt att växa.

Var hittar vi en bra ränta i dagens lågränteklimat?

VD nämnde det gynnsamma ränteläget i Polen som ett argument. Vi har gjort en jämförelse mellan realräntorna på de 15 största marknaderna i Europa för alternativa lån i diagrammet nedan. Att man valt just Polen känns genast självklart. Realräntan är inte bara bättre där än på de övriga marknaderna – det är den enda marknaden där den är positiv! Nu baseras siffrorna på interbanksräntan. Utlåningsräntan är givetvis mycket högre på samtliga marknader och därmed bättre för investerarna (i genomsnitt 11,5% netto per år i Sverige sedan 2015, kreditförluster inräknat). Sifforna gör det ändå möjligt att jämföra förutsättningarna på de olika marknaderna.

Efter Polen ligger Finland bra till ur en ränteaspekt. Bland grannländerna kommer sedan Danmark och först därefter Norge. Företagets syn på ränteläget i Tyskland bekräftas i diagrammet. Om vi tittar på andra länder i närområdet känns även Estland, som annars är känt för att vara ett IT-land, föga lockande. Samtidigt ligger Sverige längst ned i denna lista vilket pekar på att det finns så mycket mer att ta hänsyn till.

Realräntor på de 15 största marknaderna för alternativa lån, exklusive Storbritannien, 2018. Realräntan baseras här på interbanksräntan.
Realräntor på de 15 största marknaderna för alternativa lån, exklusive Storbritannien, 2018. Realräntan baseras här på interbanksräntan.

Det lokala teamet viktigt för Savelend

Av allt att döma är Savelend ett bolag som inte tar onödiga risker, något som den lugna expansionen och den starka organiska tillväxten pekar på. Med tanke på vad VD har sagt tar vi det för givet att bolaget kommer att sätta upp ett starkt lokalt team på nästa marknad som man går in på. Samtliga våra nordiska grannar torde ligga bra till ur ett kommunikationsperspektiv med en liknande mentalitet och ett inte allt för stort geografiskt avstånd. Det fördelaktiga löneläget som man hittat på den Polska marknaden finns det dock ingen motsvarighet till. Det vi kan konstatera däremot är att snittlönerna för IT-personal är lägre i Finland än i Sverige. I både Danmark och Norge är IT-lönerna cirka 30 procent högre än i Sverige, enligt daxx.com.

Sammanfattning

Om vi ska sammanfatta vår lilla ”spekulation” kring Savelends nästa steg i expansionen tycker vi att Finland ligger riktigt bra till. Det har en av Europas största P2P-marknader, har näst högst realränta efter Polen (sett till de 15 största marknaderna) och har ett löneläge för IT-utvecklare som är lägre än det i Sverige. I andra hand tippar vi på Danmark, vilket har en större marknad, snäppet högre realränta och något lägre löner än i det tredje alternativet Norge. Det är dock ingen jätteskillnad mellan dessa två sistnämnda kandidater. Om vi ska våga oss lite längre bort är det inte uteslutet att Frankrike, Irland eller Italien skulle kunna vara intressanta P2P-marknader för Savelend i ett kommande skede. Vad det blir i slutändan vet vi förstås inte men vi följer expansionen med spänning!