Företagsanalys: Hur värderar investerare ett företag?

värdera ett företag

Rätt investerare kan ge en mängd fördelar utöver de pengar de ger till företag – från tillgång till deras professionella nätverk till välgrundade tips. Men att investera i företag innebär att investerare tar vissa risker, vilket betyder att de noggrant måste värdera företag innan de tar dessa risker.

För att förstå och värdera företag undersöker investerare deras ekonomiska situation med hjälp av företagets redovisning, det vill säga uppställningen av företagets intäkter och utgifter, tillgångar samt skulder.

Vad är och vad ingår i en företagsvärdering?

Företagsvärdering är en process som används för att bestämma det ekonomiska värdet av ett företag. Det kan användas för att fastställa det verkliga värdet av ett företag av en mängd olika skäl, inklusive av investerare inför en företagsinvestering. När investerare värderar företag kikar de på företagets redovisning.

Det finns olika metoder för just företagsvärdering, men det vanligaste är den så kallade kassaflödesvärderingen, en sorts avkastningsvärdering, som är en värderingsmetod för att uppskatta värdet av en investering baserat på dess förväntade framtida kassaflöden. Analysen försöker ta reda på värdet av en aktuell investering, i detta fall ett företag, baserat på prognoser om hur mycket pengar de kommer generera i framtiden.

Förutom kassaflödevärderingen kan man även använda sig av marknadsvärderingen, med vilken man beräknar företags värde utifrån ett genomsnitt av liknande företags värde då de sålts. Substansvärdering är ytterligare en vanlig metod för företagsvärdering, där man tar fram företagets värde utifrån företagets sammanlagda egna kapital, det vill säga företagets tillgångar minus skulderna.

5 grundläggande element i en företagsvärdering

När det gäller att värdera ett företag för investering är det framförallt fem stycken grundläggande element som investerare kikar på, nämligen företagets storlek, kapital, tillväxttakt, konkurrensfördel samt framtida tillväxtpotential.

1.      Företagets storlek

Det första som brukar undersökas i samband med en företagsvärdering är företagets storlek. Ju större företaget är desto högre brukar företaget bli värderat, åtminstone i de flesta fall. Stora företag tenderar dessutom att ha lättare tillgång till kapital och välutvecklade produkter, och de påverkas mindre av förlusten av en högt uppsatt anställd.

2.      Företagets kapital inklusive materiella tillgångar

Naturligtvis kikas även företagets kapital på i samband med en företagsvärdering för att beräkna företagets värde. Verktyg, affärslokaler och fordon beaktas också i en företagsvärdering. Beroende på deras volym och kvalitet kan materiella tillgångar öka företagsvärderingen.

3.      Tillväxttakt

När företag värderas jämförs de med konkurrenterna. Investerare vill därför veta hur stor företagares branschmarknadsandel är, hur mycket av den de kontrollerar och hur snabbt de kan få en procentandel av marknaden. Ju bättre tillväxttakt ett företag har desto högre kommer företagets värdering att bli.

4.      Konkurrensfördel

Om inte företaget kan upprätthålla sin plats på marknaden över tid, kommer företagets värdering få sig ett slag. Företag som däremot kan behålla sin fördel på den konkurrensutsatta marknaden under längre perioder kan kräva högre värderingar.

5.      Framtida tillväxtpotential

Faktorer som om företaget förväntas att växa eller inte spelar stor roll i värderingen av ett företag. Om investerare vet att företag kommer att växa i framtiden blir företagets värdering högre. Den framtida tillväxtpotentialen är såklart helt omöjlig att förutsäga, vilket gör just detta steg så svårt för investerare att inkludera i samband med företagsvärderingar.

värdera ett företag

Företagsredovisning är viktigt för investerare

Investerare använder sig av finansiella rapporter för att få värdefull information som används i samband med värderingar av företag. Men för att lyckas värdera företag måste investerare förstå hur redovisning av företag görs och vilka principer som styr dessa.

Att förstå hur företagsredovisning innebär hjälper investerare att kunna fastställa företags värden, samt beräkna lönsamhet och uppskatta risker. Därför är det nödvändigt för företagare att vara införstådd i vad företagsredovisningar består av för komponenter:

Balansräkning

Balansräkning kännetecknar den balans som måste finnas mellan redovisningarnas bägge sidor, det vill säga debet- och kreditsidan. Intäkterna på debetsidan måste nämligen vara i balans med skulderna och det egna kapitalet på kreditsidan. Om detta inte är fallet är företagets ekonomi ur balans, vilket betyder att investerare inte bör investera i företaget eller åtminstone veta att de tar stora risker om de bestämmer sig för att göra det ändå.

Resultaträkning

En annan komponent av redovisningar är resultaträkningen, som är det resultat ett företag haft under räkenskapsåret. Det är de intäkter respektive utgifter som företaget haft och därmed även ett resultat som tyder på huruvida företaget gått med plus eller minus under räkenskapsåret. När intäkter och utgifter förts in i resultaträkningen har rörelseintäkterna fastställts. Men utöver detta måste även intäkter som räntor och värdeförändringar för aktier också bokföras i resultaträkningen.

Noter

Noter är ytterligare information som kan framgå om något saknas i balans- eller resultaträkningen. Det är små kommentarer som gör att redovisningskonsulter och revisorer snabbt kan sätta sig in i redovisningen och få en rättvis bild av den. Noter är dock vanligast i redovisningar för större aktiebolag, varav enskilda verksamheter med inte så stora omsättningar i regel inte behöver använda sig av noter.